ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОКОДЕЛ ОНЛАЙН

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ДДТ Трейдинг” ЕООД, наричано по-долу “Кокодел Онлайн”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн kokodel.com (наричани по-долу Потребители), от друга.
„ДДТ Трейдинг” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204100509 със седалище и адрес на управление: Г.С.Раковски 1, Велико Търново , имейл адрес: contact@kokodel.com , телефон: 0884488633.
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта kokodel.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на kokodel.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Кокодел Онлайн” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Кокодел Онлайн”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Приемането на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „Кокодел Онлайн”.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани на основание сключения между него и Кокодел Онлайн договор. Такива данни са име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес, пол и други, и са подробно описани в Политиката за поверителност.
ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл. 1. Услугите, предоставяна от „Кокодел Онлайн” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 2. „Кокодел Онлайн” e електронен магазин, достъпен на сайта kokodel.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Кокодел Онлайн” стоки.
ПОРЪЧКА
Чл. 3. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Кокодел Онлайн“, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Кокодел Онлайн” стоки в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от „Кокодел Онлайн”.
(3) При липса на наличност от дадена стока „Кокодел Онлайн“ си запазва правото да изпълни поръчката с останалите в нея налични стоки или да откаже цялата поръчката. За целта „Кокодел Онлайн“ е длъжна предварително да уведоми Потребителя и след негово решение да изпълни една от двете опции.

Чл. 4. (1) При избор на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Кокодел Онлайн”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. „Кокодел Онлайн“ не носи отговорност, в случай че Потребителят се е регистрирал с грешен или фалшив имейл, или съобщението е влязло в спам.

ЦЕНИ
Чл. 5. (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Кокодел Онлайн” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС.

Чл. 6. „Кокодел Онлайн” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече потвърдени поръчки.
Чл. 7. (1) „Кокодел Онлайн” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Кокодел Онлайн”. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми, (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2)Възможно е натрупване на отстъпки: базова отстъпка, отстъпка с промоционална икона и отстъпка, която се активира чрез изписване на действащ промокод в полето „Промокод“.

(3) Не може да се изпише и съответно натрупа повече от един промокод в полето „Промокод“.

ПЛАЩАНЕ
Чл. 8. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки, като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На kokodel.com е възможно плащане чрез наложен платеж, чрез кредитна или дебитна карта, и чрез сметка в ePay.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка посочена на сайта при получаването на стоката.
Чл. 9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
Чл. 10. „Кокодел Онлайн” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Кокодел Онлайн”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Чл. 11. (1) Потребителят има право да се откаже от договора в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, без да е задължен да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Кокодел Онлайн” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: три имена и IBAN на физическото лице, по чиято сметка ще бъде възстановена сумата или три имена и ЕГН на физическото лице, на което ще бъде изплатена сумата в брой на каса на Easy Pay.
(3) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като ги предаде на „Кокодел Онлайн” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(4) При връщане стоките трябва да са във вида, в който са били закупени.
(5) „Кокодел Онлайн“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(6) Заплатената сума на върнатите стоки се възстановява не по-късно от 14 дни след получаването на пратката в офиса на „Кокодел Онлайн”.
(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинеи (1) и (2), без да уведоми „Кокодел Онлайн” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(8) Когато във връзка с изпълнението по договора „Кокодел Онлайн“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „Кокодел Онлайн“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
Чл. 12. (1) „Кокодел Онлайн” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по банков път или в брой на каса на Easy Pay.

(2) „Кокодел Онлайн“ възстановява суми по банков път само по сметки в България и Европейския съюз.

(3) В случай че Потребителят не разполага с българска сметка или със сметка в страна от Европейския съюз, може да предостави три имена и ЕГН за получаване на сумите на каса на Easy Pay.

(4)В случай че Потребителят не е български гражданин, предоставя ЛНЧ (личен номер на чужденец).
Чл. 13. Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл.14. (1) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора преди поръчката му да бъде предадена на куриер, като се обади или пише на посочените на сайта контактни форми (телефон или имейл), но само в случаите, когато поръчката му е с наложен платеж и не е предадена на куриер.

(2) „Кокодел Онлайн” не анулира поръчки в случаите, когато са платени онлайн в момента на поръчката или са в статус „При куриер“, независимо от начина на плащане.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 15. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) „Кокодел Онлайн“ не носи отговорност за недостатъци, които са били видни от снимките и описанието на стоките в сайта.
(3) „Кокодел Онлайн“ не отговаря за разлика в цветовете на стоката с тези на монитора на клиента, породени от естествените разлики при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
(4) „Кокодел Онлайн“ не отговаря за разлика в размера на стока до 2 см.

(5) „Кокодел Онлайн“ не носи отговорност за автентичността на търговския знак върху стоката, означаващ производителя.
Чл. 16. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
Чл. 17. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
Чл. 18. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Дружеството предлага и стоки в единични бройки, поради което няма възможност да заменя върнати при рекламация артикули със същите.
Чл. 19. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „Кокодел Онлайн“ телефон или писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.
(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и имейл за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. Оригиналната опаковка и етикет на продукта;
 2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 20. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
(2) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Ако “Кокодел Онлайн“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 21. (1) „Кокодел Онлайн“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.
Чл. 22. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
  (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
  ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  Чл. 23. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Кокодел Онлайн”, включително наличните бази данни, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Кокодел Онлайн” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Кокодел Онлайн”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
  (2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Кокодел Онлайн”, „Кокодел Онлайн” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
  (3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Кокодел Онлайн”.
  Чл. 24. (1) „Кокодел Онлайн” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
  (2) „Кокодел Онлайн” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „Кокодел Онлайн” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
  ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
  Чл. 25. „Кокодел Онлайн” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
  Чл. 26. „Кокодел Онлайн“ има право да развали договора за покупко-продажба с Потребител, който 3 /три/ поредни пъти не е взел и/или не е приел доставки, направени с наложен платеж на посочени от него адреси – личен адрес или адрес на офис на куриерската фирма, изпълняваща поръчките. Развалянето на Договора се извършва чрез анулиране на всяка следваща поръчка, направена чрез наложен платеж от същия Потребител.
  Чл. 27. Потребители, които системно анулират/отказват поръчки, по начина описан в чл. 14, може да бъдат временно или постоянно ограничени от “Кокодел Онлайн”, от възможността да получават поръчки с наложен платеж. Под „системно“ следва да се разбира три или повече анулирани/отказани поръчки (извън случаите на отказ по реда на Чл. 11 от настоящите общи условия), независимо дали последователни или не и без значение периодичността и стойността на всяка една от тях.
  “Кокодел Онлайн” има горните права и по отношение на Потребители, които имат поръчки с адрес на доставка, който съвпада отчасти или изцяло с адрес на доставка на друг Потребител, който системно анулира/отказва поръчки, по начина описан в чл. 14.
  Чл. 28. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Кокодел Онлайн” или прекратяване поддържането на уебсайта.
  Чл. 29. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
  Чл. 30. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 31. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 32. Актуалните Общи условия може да видите на Общи условия – Онлайн магазин за оригинални подаръци KOKODEL .
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 33. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ДОСТАВКА
Доставката на поръчаните стоки се осъществява до магазин от веригата на Кокодел на територията на Република България или до посочен от Потребителя адрес, или куриерски офис за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на kokodel.com.
Цената на доставка до магазин на Кокодел е безплатна. Доставката е безплатна до посочен от Потребителя адрес или куриерски офис при поръчка над 89 лв.
Преди изпращане на поръчаната стока, „Кокодел Онлайн” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
„Кокодел Онлайн“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „Кокодел Онлайн” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя на kokodel.com.
Потребителят получава закупената стока в магазин на Кокодел срещу предоставяне на верификационен код, който е получил на посочения при регистрация имейл.
„Кокодел Онлайн” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.